TEL 0858-27-01120858-27-0112

お問い合わせお問い合わせ

キッチンコアハウス

キッチンコアハウス

キッチンコアハウス

キッチンコアハウス

キッチンコアハウス

キッチンコアハウス

キッチンコアハウス

キッチンコアハウス

キッチンコアハウス

キッチンコアハウス

キッチンコアハウス

キッチンコアハウス

キッチンコアハウス

キッチンコアハウス

キッチンコアハウス

キッチンコアハウス

キッチンコアハウス

キッチンコアハウス

キッチンコアハウス

キッチンコアハウス

キッチンコアハウス

アトリエ建築家:藤田大海
 
C値:0.16(c㎡/㎡)
 
UA値:0.25(W/㎡K)