TEL 0858-27-01120858-27-0112

お問い合わせお問い合わせ

ゆったり流れる家

ゆったり流れる家

ゆったり流れる家

ゆったり流れる家

ゆったり流れる家

ゆったり流れる家

ゆったり流れる家

ゆったり流れる家

ゆったり流れる家

ゆったり流れる家

ゆったり流れる家

ゆったり流れる家

ゆったり流れる家

ゆったり流れる家

ゆったり流れる家

ゆったり流れる家

ゆったり流れる家

ゆったり流れる家

ゆったり流れる家

ゆったり流れる家

ゆったり流れる家

ゆったり流れる家

ゆったり流れる家

ゆったり流れる家

ゆったり流れる家

ゆったり流れる家

ゆったり流れる家

アトリエ建築家:小川真一郎
 
C値:0.14(c㎡/㎡)
 
UA値:0.49(W/㎡K)